معصومه اصغری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷ماماییدانشگاه علوم پزشکی مازندران
کارشناسی ارشد۱۳۹۴ماماییدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم پزشکیعضو هیات علمیقراردادیتمام وقت