مصطفی امیری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱مترجمی زبان انگلیسیعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۷۵زبان و ادبیات انگلیسیعلامه طباطبایی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم انسانیعضو هیأت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۵

سوابق اجرایی

۱- معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا  (شهریور 1391- آبان 1392)

۲- مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا  (شهریور 1390- آذر 1392)

۳- مدیر گروه دروس عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا (1382-1384)

۴- عضو هسته پژوهشی دانشکده علوم انسانی (خرداد 1393- خرداد 1394)

۵- عضو هسته پژوهشی دانشکده علوم انسانی (خرداد 1392– خرداد 1393)

۶- عضو هسته پژوهشی دانشکده علوم انسانی (مهر 1390- مهر 1391)

 

۱- کتاب تعاونی‌های نسل جدید و تأثیر آن بر جوامع تحت پوشش برندۀ بهترین ترجمه در هفته تعاون، از سوی معاونت امور تعاون، شهریور 1393.

              ۲- پژوهشگر منتخب واحد از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، 1392

              ۳- پژوهشگر منتخب واحد از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، 1388

              ۴- مدرس منتخب واحد از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، 1387

              ۵- کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا، برندۀ جایزه بیست و ششمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، 1387 

ترجمه عملی و نظریات ترجمه

ترجمه کتب ومقالات