حسین احمدی چناربن

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۲۷۱(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)تمام وقت(تنظیم نشده)