بررسی تطبیقی ضمان منافع مال مغصوب در فقه اسلامی

نویسندگاناکبر احمدی
نشریهمبانی فقهی حقوق اسلامی
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶/۰۷/۰۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
چکیده مقاله<p><b>چکیده</b> مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب همواره یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه اسلامی بوده&rlm; است. تشتت آراء بین فقهای اسلامی و تنوع استدلال&rlm;ها همراه با عدم جامعیت مباحث قبلی، از دلائل نگارش این مقاله است. در این مسأله ابوحنیفه و اتباع غیر متأخر او معتقدند غاصب به هیچ وجه ضامن منافع نیست. از نظر مالک بن انس نیز در صورت عدم استفاده از منافع، غاصب ضامن نیست اما در مقابل شافعیه و امامیه و حنابله معتقدند غاصب هم در منافع مستوفات و هم غیر مستوفات ضامن است. عدم صدق غصب بر منافع، مال نبودن منافع، حدیث الخراج بالضمان و قیاس از مهم&shy;ترین ادلۀ قائلین به عدم ضمان است و از طرفی تقوّم و مالیت عرفی منافع در کنار قاعده حرمت مال مسلمان، جواز تعدی به مثل، صدق غصب نسبت به منافع، سیره عقلاء و ضمان تفویت ناشی از این سیره و قاعده لاضرر در کنار روایات معتبر و اجماع از مهم&shy;ترین ادله&rlm;ی ضمان منفعت است مشروط بر اینکه معمولاً در برابر آن منفعت، اجرت پرداخت شود.</p>

لینک ثابت مقاله

متن کامل مقاله

tags: غصب؛ ضمان؛ منافع؛ استیفاء شده؛ غیر مستوفات