غلامرضا آهکیان

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۳۷۰(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)تمام وقت(تنظیم نشده)