مجید آقامحسنی فشمی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
قراردادیتمام وقت